Tietoa avotulen käsittelystä varotuksien aikana

metsapaloPelastuslaissa avotulella tarkoitetaan

 • nuotio on avotuli
 • avotuli on myös muu vastaavaa tulen käyttö, josta tulen on mahdollista päästä irti joko maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi
 • Tulen käsittelyssä jokaisen tulee kiinnittää huomiota tulipalon välttämiseen
 • jokaisen on oltava huolellinen ja varovainen tulipalon vaaran ja vahingon välttämiseksi
 • jokaisen on myös mahdollisuuksiensa mukaan valvottava, että avotulen yhteydessä noudatetaan tulipalon ehkäisemiseksi annettuja säännöksiä ja määräyksiä
 • avotulen paikka on valittava siten, ettei siitä aiheudu palon leviämisvaaraa joko maastoon tai rakennukseen
 • erityisesti kuivat olosuhteet ja tuuli aiheuttavat leviämisriskiä
 • avotulen sytyttäjä on vastuussa tulesta
 • Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää
 • jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen
 • Avotulen tekoon tarvitaan maanomistajan lupa
 • avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa
 • Metsäpalovaroituksen aikana ei saa sytyttää avotulta


Ilmatieteen laitos antaa metsäpalovaroituksen alueelle, jossa metsäpalon vaara maanpinnan kuivuuden ja sääolosuhteiden johdosta on ilmeinen. Ilmatieteen laitos huolehtii siitä, että metsäpalovaroituksesta tiedotetaan tarpeeksi laajasti

Pelastuslain tarkoittamaksi avotuleksi ei katsota

 • maapohjasta eristettyjä grillejä
 • tiilistä tai kiviaineksesta valmistettuja tulisijoja sekä
 • edellisiä vastaavia laitteita, joista tuli ei voi päästä leviämään maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi
 • Kertakäyttögrillin käyttö katsotaan avotulen teoksi

kevytrakenteisten, suoraan maapohjalle asetettavien ja helposti tuulessa kaatuvien grillien ja vastaavien muiden tulisijojen käyttö katsotaan pelastuslaissa avotulen teoksi
niitä ei siten saa käyttää metsäpalovaroituksen aikana tai jos tulipalon vaara on muun syyn johdosta ilmeinen
"kertakäyttögrillejä" (pelastuslain mukaisena avotulena) ei myöskään saa käyttää toisen maalla ilman maanomistajan lupaa.

Risujen polttaminen

 • polttamisen luvallisuus syytä varmistaa kunnan ympäristöviranomaiselta

useissa kunnissa risujen, hakkuutähteiden ja lehtien avopoltto nuotiolla, tynnyrissä ja muussa vastaavassa astiassa on kokonaan kielletty taajama-alueilla

Haja-asutusalueella risujen ja lehtien polttamisessa on oltava huolellinen ja varovainen
- ei rakennusten tai sähköjohtojen lähellä
- varaa alkusammutusvälineitä tulen leviämisen estämiseksi
- nuotiota ei saa jättää vartioimatta, tuuli voi aiheuttaa tulen leviämisen
- nuotion saa sytyttää vain, jos siitä ei aiheudu haittaa naapureille
- polttamisen sijaan ympäristöviranomaiset suosittelevat risujen ja kasvijätteen kompostoimista omalla pihamaalla tai risujen ja kasvijätteiden toimittamista jäteasemalle
-jätteiden polttaminen on kokonaan kielletty
tarkista mökkikunnan säädökset, jotka voivat olla erilaiset kun asuinkunnassa, kunnalliset määräykset voivat edellyttää, että risujen ja hakkuutähteiden hävittämisestä polttamalla muualla kuin taajama-alueella on ilmoitettava ympäristölautakunnalle ennen polttoon ryhtymistä

kaikessa polttamisessa on otettava huomioon, etteivät savukaasut saa aiheuttaa haittaa ympäristölle tai naapureille

Kulotus

kuivanakin aikana saa kulottaa erityistä varovaisuutta noudattaen, jollei alueen pelastusviranomainen ole kieltänyt avotulen tekoa pelastustoimen alueella tai osassa siitä määräajaksi. Metsämaan kulotus on aina suoritettava kulotuksen käytännön työhön perehtyneen metsäammattilaisen valvonnassa. Kulotuksen suorittajan tulee ilmoittaa kulotuksesta ennakolta pelastuslaitokselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös muuta tulenkäyttöä, josta muodostuu merkittävästi savua

Jätteiden polttaminen

Kunnalliset jätehuoltomääräykset kieltävät jätteen polttamisen. Lisätietoja avotulen tekoon liittyvistä asioista saa paikalliselta pelastusviranomaiselta tai oman kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta

Päivä paloasemalla 14.11.2015 klo 10:00

Päivä Paloasemalla on koko perheen tapahtuma. Tule tutustumaan palokuntamme toimintaan ja seuraamaan näytöksiä joita tekevät mm. nuoret palokuntalaiset sammutusharjoitusten muodossa. Samalla juhlistamme Vuolenkosken VPK:n nuoriso-osaston 20 vuotista taivalta. Tervetuloa viettämään hauska aamupäivä meidän kanssamme. Saattaahan siellä olla muutakin toimintaa...

 

Nuohoaminen pitää tulisijat huollettuna ja puhtaina

nokipaloAlkuvuoteen on tapahtunut ympäri Suomea erittäin paljon tulipaloja jotka ovat vaatineet ihmishenkiä. Rakennusten ylläpito ja huolto on monesti jäänyt unohduksiin muun kiireisen arjen alle. Pienillä asioilla voimme turvata itsemme ja läheiset jotta välttyisimme tällaisilta vanhingoilta. Nokipalot ja tarkistamattomat tulisijat/hormit ovat yksi suurimmista syistä paloihin. Säännöllinen nuohous varmistaa tulisijojen ja hormien kunnon. Alla tietoa nuohouksesta ja nuohoojista (Alkuperäinen teksti www.kympe.fi).

Nuohous

Tulisijojen ja savuhormien nuohouksen tarkoituksena on estää palamisjätteen aiheuttama tulipalon vaara. Paloturvallisuuden lisäksi nuohoustoiminnan tavoitteena on energian taloudellinen käyttö, ympäristön suojelu ja ihmisten terveys sekä hyvinvointi. Säännöllinen nuohous vähentää polttoaineen kulutusta ja edistää täydellistä palamista vähentäen päästöjä ja ympäristön tarpeetonta kuormitusta.

Nuohooja huolehtii työllään kiinteistöjen paloturvallisuudesta puhdistamalla tulisijat ja savuhormit. Lisäksi hän tarkistaa suojaetäisyydet, ilmoittaa havaitsemansa puutteet ja viat ja opastaa tulisijan käyttäjiä.

Jotta nuohous voidaan suorittaa turvallisesti, tulee rakennuksen tikkaiden, kattokulkuteiden osat ja katon turvavarusteet pitää sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti. Niiden kunnossapidosta vastaa rakennuksen omistaja, haltija ja toiminnanharjoittaja yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltija hallinnassaan olevien tilojen osalta.

Alueen pelastustoimi päättää nuohouspalvelujen järjestämisestä ja valvoo nuohousta alueellaan. Rakennuksen omistajan, haltijan ja huoneiston haltijan velvollisuus on huolehtia siitä, että tulisijat ja savuhormit on huollettu ja puhdistettu määräysten mukaisesti.

 

 

 

Kerran vuodessa nuohotaan

Käytössä oleva kiinteällä polttoaineella, useammilla polttoaineilla tai raskasöljyllä toimiva tulisija hormeineen
Yksinomaan kevytöljykäyttöinen tulisija hormeineen
Muuhun kuin omaan yksityiseen käyttöön tarkoitetun, säännöllisessä käytössä olevan vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit

 nuohoojat 1

Kerran kolmessa vuodessa nuohotaan

Omaan yksityiseen käyttöön pääasiassa tarkoitetun vapaa-ajan asunnon ja sen saunan tulisijat ja hormit

Muut nuohoukset

Kolme vuotta käyttämättä ollut tulisija ja hormi on nuohottava ennen käyttöönottoa.Kaasukäyttöisten tulisijojen ja niiden hormien puhdistukselle ei ole asetettu määrävälejä, vaan niiden puhdistus on käyttäjän vastuulla. Pelastusviranomainen voi tarvittaessa määrätä niiden puhdistuksen.Pelastusviranomainen voi paloturvallisuussyistä määrätä nuohouksen.

Nuohouksen järjestäminen

Kymenlaakson pelastuslaitos on päättänyt nuohouspalveluiden järjestämisestä kunnittain yksityisiltä nuohouspalvelujen tuottajilta (piirinuohousjärjestelmä).
Nuohoojan ammatin harjoittajalta, hänen palveluksessaan olevalta itsenäisesti nuohoustyötä tekevältä ja alueen pelastustoimen palveluksessa olevalta nuohoojalta vaaditaan nuohoojan ammattitutkinto.

Nuohoustyön maksuperusteet

Nuohousmaksun suuruus perustuu tulisijojen ja savuhormien määrään. Nuohoojan laskutus perustuu Kymenlaakson pelastuslaitoksen vahvistamaan nuohousyksikkö hintaan. Nuohousmaksu on suhteellisen pieni menoerä paremmasta paloturvallisuudesta ja säästyneestä energiasta.

Lisätietoa nuohouksesta: Nuohousalan Keskusliitto ry