Etusivu

Tietoa avotulen käsittelystä varotuksien aikana

metsapaloPelastuslaissa avotulella tarkoitetaan


Ilmatieteen laitos antaa metsäpalovaroituksen alueelle, jossa metsäpalon vaara maanpinnan kuivuuden ja sääolosuhteiden johdosta on ilmeinen. Ilmatieteen laitos huolehtii siitä, että metsäpalovaroituksesta tiedotetaan tarpeeksi laajasti

Pelastuslain tarkoittamaksi avotuleksi ei katsota

kevytrakenteisten, suoraan maapohjalle asetettavien ja helposti tuulessa kaatuvien grillien ja vastaavien muiden tulisijojen käyttö katsotaan pelastuslaissa avotulen teoksi
niitä ei siten saa käyttää metsäpalovaroituksen aikana tai jos tulipalon vaara on muun syyn johdosta ilmeinen
"kertakäyttögrillejä" (pelastuslain mukaisena avotulena) ei myöskään saa käyttää toisen maalla ilman maanomistajan lupaa.

Risujen polttaminen

useissa kunnissa risujen, hakkuutähteiden ja lehtien avopoltto nuotiolla, tynnyrissä ja muussa vastaavassa astiassa on kokonaan kielletty taajama-alueilla

Haja-asutusalueella risujen ja lehtien polttamisessa on oltava huolellinen ja varovainen
- ei rakennusten tai sähköjohtojen lähellä
- varaa alkusammutusvälineitä tulen leviämisen estämiseksi
- nuotiota ei saa jättää vartioimatta, tuuli voi aiheuttaa tulen leviämisen
- nuotion saa sytyttää vain, jos siitä ei aiheudu haittaa naapureille
- polttamisen sijaan ympäristöviranomaiset suosittelevat risujen ja kasvijätteen kompostoimista omalla pihamaalla tai risujen ja kasvijätteiden toimittamista jäteasemalle
-jätteiden polttaminen on kokonaan kielletty
tarkista mökkikunnan säädökset, jotka voivat olla erilaiset kun asuinkunnassa, kunnalliset määräykset voivat edellyttää, että risujen ja hakkuutähteiden hävittämisestä polttamalla muualla kuin taajama-alueella on ilmoitettava ympäristölautakunnalle ennen polttoon ryhtymistä

kaikessa polttamisessa on otettava huomioon, etteivät savukaasut saa aiheuttaa haittaa ympäristölle tai naapureille

Kulotus

kuivanakin aikana saa kulottaa erityistä varovaisuutta noudattaen, jollei alueen pelastusviranomainen ole kieltänyt avotulen tekoa pelastustoimen alueella tai osassa siitä määräajaksi. Metsämaan kulotus on aina suoritettava kulotuksen käytännön työhön perehtyneen metsäammattilaisen valvonnassa. Kulotuksen suorittajan tulee ilmoittaa kulotuksesta ennakolta pelastuslaitokselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös muuta tulenkäyttöä, josta muodostuu merkittävästi savua

Jätteiden polttaminen

Kunnalliset jätehuoltomääräykset kieltävät jätteen polttamisen. Lisätietoja avotulen tekoon liittyvistä asioista saa paikalliselta pelastusviranomaiselta tai oman kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta