Pelastuskalusto

Pelastuskalusto

KY611 -vm 2007 scania 380 4x4. vesisäiliö 3000istuinpaikat 5keskipumppu vakiopainesammutus ja...

Vene Faster 460

Vene Faster 460

Vene Faster 460 + Yamaha 40 hv vm 2008,avattava keula-luukku, sähkö vinssi 2000 kg

Mönkijä

Mönkijä

MönkijäPolaris Sportsman 500 4 x 4 vm 2007vinssi

Moottorikelkka

Moottorikelkka

Moottorikelkka lynx 5900 vm 1998 +reki

 • Pelastuskalusto

  Pelastuskalusto

 • Vene Faster 460

  Vene Faster 460

 • Mönkijä

  Mönkijä

 • Moottorikelkka

  Moottorikelkka

Etusivu

Tietoa avotulen käsittelystä varotuksien aikana

metsapaloPelastuslaissa avotulella tarkoitetaan

 • nuotio on avotuli
 • avotuli on myös muu vastaavaa tulen käyttö, josta tulen on mahdollista päästä irti joko maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi
 • Tulen käsittelyssä jokaisen tulee kiinnittää huomiota tulipalon välttämiseen
 • jokaisen on oltava huolellinen ja varovainen tulipalon vaaran ja vahingon välttämiseksi
 • jokaisen on myös mahdollisuuksiensa mukaan valvottava, että avotulen yhteydessä noudatetaan tulipalon ehkäisemiseksi annettuja säännöksiä ja määräyksiä
 • avotulen paikka on valittava siten, ettei siitä aiheudu palon leviämisvaaraa joko maastoon tai rakennukseen
 • erityisesti kuivat olosuhteet ja tuuli aiheuttavat leviämisriskiä
 • avotulen sytyttäjä on vastuussa tulesta
 • Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää
 • jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen
 • Avotulen tekoon tarvitaan maanomistajan lupa
 • avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa
 • Metsäpalovaroituksen aikana ei saa sytyttää avotulta


Ilmatieteen laitos antaa metsäpalovaroituksen alueelle, jossa metsäpalon vaara maanpinnan kuivuuden ja sääolosuhteiden johdosta on ilmeinen. Ilmatieteen laitos huolehtii siitä, että metsäpalovaroituksesta tiedotetaan tarpeeksi laajasti

Pelastuslain tarkoittamaksi avotuleksi ei katsota

 • maapohjasta eristettyjä grillejä
 • tiilistä tai kiviaineksesta valmistettuja tulisijoja sekä
 • edellisiä vastaavia laitteita, joista tuli ei voi päästä leviämään maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi
 • Kertakäyttögrillin käyttö katsotaan avotulen teoksi

kevytrakenteisten, suoraan maapohjalle asetettavien ja helposti tuulessa kaatuvien grillien ja vastaavien muiden tulisijojen käyttö katsotaan pelastuslaissa avotulen teoksi
niitä ei siten saa käyttää metsäpalovaroituksen aikana tai jos tulipalon vaara on muun syyn johdosta ilmeinen
"kertakäyttögrillejä" (pelastuslain mukaisena avotulena) ei myöskään saa käyttää toisen maalla ilman maanomistajan lupaa.

Risujen polttaminen

 • polttamisen luvallisuus syytä varmistaa kunnan ympäristöviranomaiselta

useissa kunnissa risujen, hakkuutähteiden ja lehtien avopoltto nuotiolla, tynnyrissä ja muussa vastaavassa astiassa on kokonaan kielletty taajama-alueilla

Haja-asutusalueella risujen ja lehtien polttamisessa on oltava huolellinen ja varovainen
- ei rakennusten tai sähköjohtojen lähellä
- varaa alkusammutusvälineitä tulen leviämisen estämiseksi
- nuotiota ei saa jättää vartioimatta, tuuli voi aiheuttaa tulen leviämisen
- nuotion saa sytyttää vain, jos siitä ei aiheudu haittaa naapureille
- polttamisen sijaan ympäristöviranomaiset suosittelevat risujen ja kasvijätteen kompostoimista omalla pihamaalla tai risujen ja kasvijätteiden toimittamista jäteasemalle
-jätteiden polttaminen on kokonaan kielletty
tarkista mökkikunnan säädökset, jotka voivat olla erilaiset kun asuinkunnassa, kunnalliset määräykset voivat edellyttää, että risujen ja hakkuutähteiden hävittämisestä polttamalla muualla kuin taajama-alueella on ilmoitettava ympäristölautakunnalle ennen polttoon ryhtymistä

kaikessa polttamisessa on otettava huomioon, etteivät savukaasut saa aiheuttaa haittaa ympäristölle tai naapureille

Kulotus

kuivanakin aikana saa kulottaa erityistä varovaisuutta noudattaen, jollei alueen pelastusviranomainen ole kieltänyt avotulen tekoa pelastustoimen alueella tai osassa siitä määräajaksi. Metsämaan kulotus on aina suoritettava kulotuksen käytännön työhön perehtyneen metsäammattilaisen valvonnassa. Kulotuksen suorittajan tulee ilmoittaa kulotuksesta ennakolta pelastuslaitokselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös muuta tulenkäyttöä, josta muodostuu merkittävästi savua

Jätteiden polttaminen

Kunnalliset jätehuoltomääräykset kieltävät jätteen polttamisen. Lisätietoja avotulen tekoon liittyvistä asioista saa paikalliselta pelastusviranomaiselta tai oman kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta

Tilannehuone RSS